สาระ+ภาพ

 

ชวนอ่านสรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับวันที่ 18 พ.ย. 2559 ในประเด็นที่น่าจะกระทบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  <--break- />